Werkgever niet aansprakelijk voor molesteren beveiliger

Een beveiligingsmedewerker raakt onder werktijd op straat betrokken bij een incident. De rechter vindt de werkgever niet aansprakelijk voor de schade, omdat die aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Lees verder 

Header foto in kolom

Een beveiligingsmedewerker rijdt in de nacht van 20 op 21 april 2009 voor Securitas mobiele surveillancedienst in Arnhem. Rond 03.00 uur ziet hij enkele auto’s bij een autogarage geparkeerd staan. Als hij langs rijdt knippert een van de auto’s met de lichten. Hij vertrouwt het niet, wacht verderop een minuut of vijf en rijdt dan terug naar de auto die geknipperd heeft, omdat hij meent dat de inzittende misschien hulp nodig heeft. Op basis van de geldende procedure wil hij, voordat hij de hoofdsurveillant belt, het kenteken van de auto noteren. Er komen echter drie man op hem af, trekken het portier van zijn auto open en pakken zijn papieren. Hij wordt gestompt, bij de keel gepakt en voelt zich bedreigd. Tot een van hen zegt, dat het zo genoeg is. De beveiliger doet aangifte, maar de zaak wordt geseponeerd wegens onvoldoende bewijs. Hij meldt zich ziek, heeft niet meer gewerkt en ontvangt sinds april 2011 een uitkering voor 80-100% arbeidsongeschiktheid. In maart 2014 stelt hij de werkgever aansprakelijk voor zijn schade. De kantonrechter wijst deze eis in juli 2017 af. 


Aan het beroep van een beveiliger zijn bepaalde risico’s verbonden

Oordeel gerechtshof

Het betreft een deelgeschil, waarin geen ruimte is voor nader onderzoek naar de precieze toedracht. Het hof gaat daarom uit van de verklaring van de beveiliger direct na het incident bij de politie. De beveiliger heeft schade geleden tijdens zijn werk, opzet of schuld ontbreekt en de werkgever moet derhalve aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan (art. 7:658 BW). Het incident gebeurde op de openbare weg, waarover een werkgever slechts beperkte zeggenschap heeft. Volgens de beveiliger was er geen risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E), ontbrak instructie over het omgaan met gewelddadige situaties en werkte de noodknop van het meldsysteem niet. Verder was de werkgever niet verzekerd voor zijn psychische schade.  

 

Het hof gaat daar niet in mee. De werkgever heeft aantoonbaar maatregelen genomen om psychisch letsel te voorkomen. Daar komt bij, dat aan het beroep van een beveiliger bepaalde risico’s zijn verbonden, die door iemand die als zodanig gaat werken tot op zekere hoogte ook zijn aanvaard. Ook geldt voor iedereen op de openbare weg, dat hij enig risico loopt om slachtoffer te worden van agressief gedrag van anderen. Bovendien heeft de werknemer het gevaar in zekere zin zelf opgezocht door – om het kenteken te noteren – zijn surveillanceauto vlak bij de auto met de knipperende lichten neer te zetten, kennelijk zonder de portieren te sluiten. Dat de noodknop defect was, is niet meer te achterhalen. Bij het verlenen van nazorg is de werkgever afgegaan op de adviezen van de bedrijfsarts. Van schending van de zorgplicht is geen sprake. Het beroep wordt verworpen.  

 

Aantekening

De werkgever is niet aansprakelijk op grond van artikel 7:658 BW. Maar dan heeft hij ook niet zijn verplichting als goed werkgever geschonden, doordat een verzekering ontbrak voor de gevolgen van dit incident. Bedoelde verzekering dekt immers niet meer dan de aansprakelijkheid van de werkgever, terwijl daarvan geen sprake is, omdat die niet onrechtmatig heeft gehandeld.  

 

Gerechtshof Amsterdam, 22 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3833  

 

Mr. ing. R.O.B. Poort is jurist en veiligheidskundige, www.bureaupoort.nl

Meer informatie

Recht: aansprakelijkheid werkgever

15/16
Loading ...