headerfoto - foto wordt afgesneden aan onderkant

Cameraplatform Rotterdamse haven: samen aan de slag voor optimale veiligheid

Tot voor kort hadden Douane, Zeehavenpolitie, de gemeente Rotterdam, Deltalinqs en het Havenbedrijf ieder hun eigen plannen omtrent cameratoezicht in de Rotterdamse haven. In juni 2018 ondertekenden deze partijen het convenant 'Cameratoezicht Haven Rotterdam; een gezamenlijke aanpak van cameratoezicht’. Hoe staat het met de uitvoering ervan? 

 

Lees verder 

De Rotterdamse haven loopt relatief achter op cameratoezichtgebied ten opzichte van andere sectoren en bedrijventerrein. Alleen al de gemeente Rotterdam heeft 6000 camera’s voor cameratoezicht in de stad, Schiphol heeft 1400 camera’s voor bewaking, de NS 4200 waarvan 3500 op stations en 700 in de trein. Jeroen van Meel, senior project manager Havenbedrijf: "Bij die bedrijven en in die sectoren is cameratoezicht al langer een sterk instrument voor beheersing van (sociale) veiligheid en criminaliteit. Let wel, onze beveiliging van de terminals in de haven is ook goed. Maar met name in de openbare ruimte kunnen we meer doen. Daarnaast vonden we dat het cameratoezicht versnipperd was. We willen voorkomen dat verschillende overheidsdiensten hun eigen camera's neerzetten in de haven. Dat is maatschappelijke verkwisting. Dus zijn we uitgekomen op een platformaanpak: Cameraplatform Haven Rotterdam (CHR). Oftewel: zoveel mogelijk bundelen met de verrschillende stakeholders: Douane, bedrijfsleven verenigd in Detalinqs, DHMR (Havenmeester Rotterdam), Gemeente Rotterdam en Zeehavenpolitie."

 

Convenant

Al in 2014 is gestart met een pilot Camerbeveiliging op de Sluisjesdijk. Jeroen van Meel: "Het Havenbedrijf heeft geen enkele formele rol in het veiligheidsdomein. We zijn geen politie of ordehandhaver. Wel zijn we terreinbeheerder. Uit de pilot bleek, dat samenwerking met de andere (overheids)partijen en bedrijfsleven goed verloopt en de techniek ook naar behoren werkt."

 

Vervolgens is gekeken naar de uitrol van de pilot voor de haven in zijn totaliteit. Eind 2017 is het financiële kader met betrokken partijen vastgelegd. En toen begon het pas echt allemaal. Jeroen van Meel: "Vanwege de AVG zijn we verplicht ons aan wettelijke kaders te houden. Zo mogen we niet alles filmen. Bovendien kunnen we zo'n groot project niet alleen doen. Dus hebben we in juni 2018 een convenant gesloten met de Zeehavenpolitie, de Douane, de Gemeente Rotterdam, en Deltalinqs waarbij ruim 700 bedrijven uit mainport Rotterdam zijn aangesloten. Allemaal hebben we hetzelfde belang, namelijk de veiligheid in het Rotterdamse havengebied verbeteren. Bovendien, een veilig bedrijvengebied creëert op haar beurt een goed ondernemersklimaat. Samenwerken, daar gaat het om."

Foto in kolom - 6:4 verhouding

Jeroen van Meel:

Allemaal hebben we hetzelfde belang, namelijk de veiligheid in het Rotterdamse havengebied verbeteren.

Verbinding

Jeroen van Meel vervolgt: "Voor de start van het project gebeurde beveiliging op bedrijfsniveau. Neem de Maasvlakte, daar zitten zo'n vier grote bedrijven met elk hun eigen bewaking en camera's bij de terminals. Het Havenbedrijf bijvoorbeeld kon geen gebruikmaken van die beelden. Met behulp van het cameraplatform kunnen bedrijven nu beelden beschikbaar stellen aan de Douane en het Havenbedrijf en kunnen zij toegang krijgen tot beelden van (de omgeving van) hun terreinen."

 

Technische componenten

Hoe gaat de techniek van het platform eruit zien? Jeroen van Meel: "We maken gebruik van het netwerk dat het Havenbedrijf al heeft; een Fiberport met vertakkingen op een aantal plekken. In totaal heb je het dan over zo'n 60 kilometer aan glasvezel. Hier halen we twee 'glasvezels' vanaf voor de camera's. De tweede component is het inrichten - en in een later stadium ook het beheer - van een datacenter. Dat staat er vanaf december 2018. Van hieruit vindt distributie van informatie en beelden plaats naar de diverse partners. Denk aan de Douane, die beschikt over een Landelijke Tactisch Centrum (LTC) waar beelden zullen worden uitgelezen.”

 

Het Havenbedrijf gaat zelf 225 camera's plaatsen, verdeeld over de hele haven. Jeroen van Meel: "Dat doen we in de openbare ruimte en bij bedrijven. Per bedrijf kijken we naar wat 'slim' is; een nieuwe camera, of toch een aftakking? Grote bedrijven in de haven hebben soms wel 200 camera's, beveiligers, en zijn aangesloten op een particuliere alarmcentrale. Kleine bedrijven hebben vaak een poort, maar 's nachts is er niemand aanwezig. Camerabewaking verschilt dus van geval tot geval."


De uitdaging is al die partners met dat ene platform te laten werken

De eerste twee camera’s zijn in mei 2018 als test op de Maasvlakte geplaatst. De beeldkwaliteit bleek goed. Inmiddels zijn er 25 camera's operationeel. Jeroen van Meel hoopt de overige camera's binnen twee jaar in bedrijf te hebben, verdeeld over de hele haven. Hiertoe is een cameraplan gemaakt in samenwerking met onder andere de Douane en de wijkagenten. De camera’s zullen worden geplaatst van de Maasvlakte tot aan de Waalhaven, en van Vlaardingen en Hoek van Holland tot aan Rotterdam.  

 

Kortom, vanuit het CHR zullen het komende jaar koppelingen worden gelegd naar de Douane en desgewenst naar particuliere alarmcentrales. Tevens worden er gesprekken gestart over het aansluiten van de meldkamer van de Politie. Jeroen van Meel benadrukt: "Het Havenbedrijf kijkt de beelden niet zelfstandig uit. We zorgen ervoor dat het platform er komt en dat iedereen de beelden kan inzien. Juridisch hebben wij geen enkele titel om mee te kijken."

Rotterdamse haven_392

Montage van een camera in de openbare ruimte. 

Uitdaging

In het project moeten techniek en uitvoering straks naadloos op elkaar aansluiten, zodat een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid in het havengebied kan worden geleverd. Jeroen van Meel: “Het uitvoeren van cameratoezicht in een gebied met de schaal en de dynamiek van de Rotterdamse haven vraagt commitment van en samenwerking tussen alle partijen in het CHR. Iedere partij heeft zijn eigen werkwijze. De uitdaging is al die partners toch met dat ene platform te laten werken en ze in staat te stellen hun (gezamenlijke) doelstellingen zo effectief mogelijk te laten bereiken."

 

Wat maakt dit project nu zo interessant? Enthousiast zegt Jeroen van Meel: "Ik leer ongelooflijk veel. Natuurlijk weet ik op hoofdlijnen wat de andere partijen doen. Maar het wordt anders als je ook echt met ze samenwerkt. Ieder kijkt op zijn eigen manier naar veiligheid. Nu komt die kennis samen en daardoor is de Rotterdamse haven niet alleen goed bereikbaar en effectief, maar zal er ook een optimale veiligheid worden bereikt."

Technologiepartner

Securitas Technology is als technologiepartner nauw betrokken bij het Cameraplatform Haven Rotterdam. De in 2018 gesloten raamovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam heeft niet alleen betrekking op de plaatsing van de camera’s, maar ook op de cameramasten, de aansluiting van de camera’s op het glasvezel- en stroomnet, het transport van de camerabeelden door het glasvezelnetwerk, de levering van hard- en software voor de verwerking en de opslag van camerabeelden.

 

Wat maakt dit project bijzonder voor Securitas Technology? "Wij zijn in het Rotterdamse havengebied van oudsher bij diverse bedrijven al heel goed zichtbaar met onze klassieke vormen van dienstverlening. De modernere kijk op beveiligen resulteert in een maximale synergie tussen mens, kennis én technologie. Het CHR- project past dan ook heel mooi binnen onze visie van 'Het Nieuwe Beveiligen'."

Betty Rombout is freelance journalist

10 Trends in domotica, beveiliging en Internet of Things

Cameraplatform Rotterdamse haven

10/16
Loading ...